:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006
กองการศึกษา
นางศรีพลอย เพชรหว้าโง๊ะ
รองปลัด อบต.
รักษาการแทนผู้ อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร.082-1876352
นายสมชาย วรรณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร.081-9518923
นางสาวธนาพร มะลิใจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.083-5166553
นางปราณี จอมศิริ
ครู ค.ศ.3
โทร.088-1381270
นางอำไพ ไหมทอง
ครู ค.ศ.2
โทร.062-2812700
นางรัตติกาล บุญยศ
ครู ค.ศ.2
โทร.090-4703624
นางสาวกานต์พิชชา แสนปัญญา
ครู ค.ศ.2
โทร.082-8965036
นางฐิตาพร จันทร์ติ๊บ
ครู ค.ศ.1
โทร.095-4625618
นางสาวชนิศา พานจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางบัวลอย รุ่งศิริ
ผู้ดูแลเด็ก
โทร.095-6925995
นางกุญชาลี จุ่มใจ
ผู้ดูแลเด็ก
โทร.085-7131833
นางปัญญาพร กันมะโน
ผู้ดูแลเด็ก
โทร.085-6486073
นางสาวสุภาลักษณ์ ปัญญากาศ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววไลพร ตานัน
บุคลากรสนับสนุนการสอน
โทร.065-4747144
นางเกศริน แซ่ย่าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร.087-1772090
นางสาวศุภลักษณ์ สันใจ
คนงานทั่วไป
095-4101590
นายพรชัย ยืนมาก
นักการภารโรง
โทร.091-8537035
นายสรศักดิ์ ยาพรม
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.093-1401120
นายณัฐพล ฟองมูล