:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006
กองคลัง
นางศิริรัตน์ ปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.084-4801423
นางจิราภา จันทาพูน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร.086-115-4493
นางสกาวรัตน์ ต๊ะเสี้ยว
นักวิชาการการเงินฯชำนาญการ
โทร.0892650719
นางสาวสุนิสา มณี
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
โทร.082-6285935
นายธนากิจ แก้วงาม
คนงานทั่วไป
โทร.080-1641651
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาทิตยา ทองรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร.095-2792541
นางสาวรัชชุวรรณ มณี
คนงานทั่วไป
โทร.082-6298366
นางสาวดนุลดา กันธะวงค์
คนงานทั่วไป
โทร.083-0880649
นางสาวเจมจิรา ปันคำ
คนงานทั่วไป
โทร.062-2793661