:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006
กองคลัง
นางศิริรัตน์ ปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.084-4801423
นางสกาวรัตน์ ต๊ะเสี้ยว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร.089-2650719
นางสาวสุนิสา มณี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร.082-6285935
นางจิราภา จันทาพูน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร.086-115-4493
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาทิตยา ทองรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร.095-2792541
นางสาวรัชชุวรรณ มณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร.082-6298366
นายธนากิจ แก้วงาม
คนงานทั่วไป
โทร.080-1641651
นางสาวดนุลดา กันทะวงค์
คนงานทั่วไป
โทร.083-0880649
นางสาวเจมจิรา ปันคำ
คนงานทั่วไป
โทร.062-2793661