:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

5 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ  

ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลสันต้นหมื้อ หรือผู้มาติดต่องานในองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ

เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดยสามารถเข้าตอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2566

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร